Czy po ogłoszeniu upadłości długi ulegają umorzeniu?

Długi to zaciągnięte pożyczki, które trzeba zwrócić. Definicja długów mówi, że są one zobowiązaniami dłużnika. Nieuregulowane przed dłużnika zobowiązania mogą stać się prawdziwym przekleństwem, a z czasem nawet doprowadzić do jego bankructwa. Coraz bardziej popularnym sposobem radzenia sobie z takimi problemami jest ogłaszanie upadłości konsumenckiej, jednak nie jest ono równoznaczne z natychmiastowym umorzeniem wszystkich zobowiązań dłużnika. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy Państwu, co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości.

 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to redukcja albo całkowite umorzenie długów osoby fizycznej, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a więc jest nazywana konsumentem. Osoba taka może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie może być partnerem w żadnej spółce. Upadłość konsumencka jest narzędziem pozwalającym oddłużyć obywateli, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą spłacić swoich zobowiązań. Może być ona ogłoszona, kiedy zaistnieje niezawiniona niewypłacalność dłużnika i sytuacja ta ma charakter trwały. O niewypłacalności dłużnika można mówić dopiero wtedy, gdy opóźnienie w spłacie długów przekracza trzy miesiące.
Celem działań podejmowanych przez sąd oraz syndyk po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest częściowe lub w miarę możliwości całkowite uregulowanie długów upadłego, dlatego jego długi nie ulegają umorzeniu.

 

W jaki sposób spłacane są długi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Kiedy zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, cały majątek dłużnika przechodzi w ręce syndyka. Skrupulatnie sporządza on spis wszystkich jego elementów, szacuje ich wartość, a następnie sprzedaje to, co zostało zaliczone do masy upadłości. W ten prosty sposób uzyskiwane są fundusze, które następnie przeznaczane są na spłatę długów upadłego. Najczęściej niestety środków zdobytych ze sprzedaży masy upadłości nie starcza na pokrycie wszystkich zobowiązań dłużnika.

Długi, których nie udało się spłacić z pozyskanych w opisany wyżej sposób funduszy, są wpisywane do tzw. planu spłaty wierzycieli. Osobą odpowiedzialną za ów plan jest sędzia, który tworzy go na podstawie wielu informacji dotyczących sytuacji dłużnika. Bierze pod uwagę między innymi takie czynniki jak: możliwości zarobkowe upadłego, koszty utrzymania jego i jego rodziny, a także wysokość długów, które musi jeszcze spłacić. Plany spłaty wierzycieli pozwalają dłużnikowi spłacać swoje zobowiązania w systemie ratalnym. Maksymalny czas trwania takiego planu spłaty to 36 miesięcy.

 

Kiedy długi mogą zostać umorzone?

Długi mogą zostać umorzone po ogłoszeniu upadłości tylko w wyjątkowych okolicznościach. Dzieje się tak, gdy sąd w ramach postępowania upadłościowego dojdzie do wniosku, że dłużnik znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i z góry wiadomo, że nie będzie mógł spłacać swoich długów nawet rozłożonych na małe raty. Konsument ubiegający się o całkowite umorzenie długów musi udowodnić przed sądem, że nie ma żadnego majątku, z którego można by było, chociaż częściowo je spłacić. Musi także przedstawić dowody potwierdzające jego trwałą niezdolność do pracy. Jednak nawet w takim przypadku dłużnik będzie musiał spłacić część swoich zobowiązań, które nie ulegają kasacji w wyniku upadłości konsumenckiej.

 

Jakie długi nie podlegają kasacji?

Niektóre długi zaciągnięte przez dłużnika nie zostaną umorzone nawet wtedy, gdy w wyniku postępowania upadłościowego wszystkie jego pozostałe zobowiązania zostaną skasowane. Mowa tutaj o: 

• Alimentach,
• naprawach szkód wyrządzonych z tytułu popełnienia przestępstwa,
• karach grzywny orzeczonych przez sąd,
• zobowiązaniach, które upadły świadomie ukrył przed sądem, kiedy wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu upadłościowym,
• rentach, które zostały ustanowione jako zadośćuczynienie za śmierć, kalectwo, niezdolność do pracy albo wywołanie choroby.